ARHIVA 2011 - Ghidul solicitantului

ARHIVA - GHIDUL SOLICITANTULUI 2011

 

ERATA

În cadrul sesiunii deschise din anul 2011 a aplicaţiilor pentru finaţare din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2011, sintagma media aritmetică a menţionată în Ghidurile solicitantului la secţiunea evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare, se înlocuieşte cu sintagma ”totalul„ , astfel cum se menţionează înManualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare Cod manual: M05-03 la subcapitolul 5.3.3 „Evaluarea tehnică, economică şi financiară a Cererilor de finanţare conforme şi eligibile”, respectiv: „Pentru a putea fi selectată cererea de finanţare trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • totalul punctajelor acordate de către cei doi experţi trebuie să fie ≥65 puncte,
  • punctajul acordat de către expertul tehnic trebuie să fie ≥30 puncte,
  • punctajul acordat de către expertul financiar trebuie să fie ≥30 puncte”.

ANEXE - LISTE EVALUARE-SELECTARE (2938 KB)

FORMULARE

Formular CF (expoziţii) (371 KB) Formular CF (instruiri) (349 KB)
Formular CF (investiţii)
(637 KB) Formular CF (prime) (376 KB)
Model cadru Memoriu Justificativ instruiri (30 KB) Model - Memoriul Justificativ pentru prime (34 KB)

AXA 1: MĂSURI DE ADAPTARE A FLOTEI DE PESCUIT COMUNITARE

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.1 – „Încetarea permanentă a activităţilor de pescuit” (9636 KB)

Anexe la Masura 1.1 (1630 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.2 – „Încetarea temporară a activităţilor de pescuit” (8964 KB)

Anexe la Masura 1.2 (1656 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.3 – „Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate” (12029 KB)

Anexe la Masura 1.3 (17300 KB)
Interpretarea articolului 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 (213 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.4 – „Pescuitul de coastă la scară redusă (nave cu o lungime totală mai mică de 12 m)”
- Acţiunea 1: Proiecte colective în conformitate cu art. 26 (4) din Regulamentul (CE) nr.1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit
- Acţiunea 2: Sprijin pentru pensionare anticipată
- Acţiunea 3: Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate
(11148 KB)

Anexe la Masura 1.4 (2858 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.5 – „Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare”
- 1.5.a: Indemnizaţii ne-reînnoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel puţin 12 luni ca pescari
- 1.5.b: Plecarea timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionarea anticipată
(8876 KB)

Anexe la Masura 1.5 a si b (1775 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA 1.5 – „Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare”
- Acţiunea 1.5 c: Prime individuale acordate pescarilor cu vârsta sub 40 de ani în baza alin.(2), art.27 din Regulamentul (CE) 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit
(9879 KB)

Anexe la Masura 1.5 c (16621 KB)

AXA PRIORITARĂ 2: ACVACULTURA, PESCUITUL ÎN APELE INTERIOARE, PROCESAREA ŞI MARKETINGUL PRODUSELOR OBŢINUTE DIN PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 2.1 „Acvacultură”
Acţiunea 1 – Creşterea capacităţii de producţie datorită construirii de noi exploataţii piscicole
Acţiunea 2 – Creşterea producţiei datorită extinderii sau modernizării exploataţiilor piscicole existente
Acţiunea 3 – Creşterea numărului de puiet provenit din staţiile de reproducere
- (12727 KB)

Anexe la Masura 2.1 - actiunile 1,2,3 (17450 KB)

ERATĂ - Ghidul solicitantului - Măsura 2.1 – Acvacultură, acţiunile 1, 2, 3
Din cauza unei erori de tipărire, pct. 14 Lista documentelor anexate Cererii de Finanţare (pag.17-19) este incomplet, textul complet fiind:

14. Documente elaborate de experţi autorizaţi privind valoarea aportului în natură. Terenurile şi/sau clădirile considerate aport în natură trebuie să fie libere de sarcini.

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 2.1 „Acvacultură”
- Acţiunea 4 – Măsuri pentru mediul acvatic
- (12556 KB)

Anexe la Masura 2.1 - actiunea 4 (4853 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 2.2 „Pescuitul în apele interioare” (14854 KB)

Anexe la Masura 2.2 (18101 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 2.3 „Prelucrarea şi comercializarea peştelui” (12357 KB)

Anexe la Masura 2.3 (17447 KB)

ERATĂ - Ghidul solicitantului - Măsura 2.3 – Prelucrarea şi comercializarea peştelui

Cap. 3.2., paragraf 1 (pag.17):
În loc de ”Cererea de finanţare (originalul şi cele două copii, împreună cu formatul electronic – CD) este depusă personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite, prin procură legalizată, în original, odată cu lansarea apelului pentru depunerea Cererilor de finanţare începând cu data de 22 noiembrie 2010 până la data de 31 decembrie 2010, la sediul Compartimentelor regionale, conform programului afişat pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEP.”

va avea conţinutul:

“Cererea de finanţare (originalul şi cele două copii, împreună cu formatul electronic-CD) este depusă personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite, prin procură legalizată, în original, la sediul Compartimentelor regionale, conform programului afişat pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEP. “

AXA PRIORITARĂ 3: MĂSURI DE INTERES COMUN

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.1 „Acţiuni colective” (13672 KB)

Anexe la Masura 3.1 (18212 KB)

INSTRUCTIUNE pentru solicitantii care depun aplicatii in cadrul Masurii 3.1 „Acţiuni colective” care au ca obiect pregatirea profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor profesionale, dezvoltarea de noi metode si instrumente de pregatire (3700 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.2 „Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice” (11701 KB)

Anexe la Masura 3.2 (17295 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.3 „Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi” (12352 KB)

Anexe la Masura 3.3 (17300 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.4 „Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare” (12435 KB)

Anexe la Masura 3.4 (17335 KB)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Masura 3.5 „Acţiuni pilot” (12003 KB)

Anexe la Masura 3.5 (17447 KB)

AXA PRIORITARĂ 4: DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR PESCĂREŞTI

GHIDUL SOLICITANTULUI - Axa Prioritară 4: Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti
„Acţiunea 1. Selecţia Grupurilor Locale şi Implementarea Strategiilor Integrate”
(535 KB)

Anexe - Axa Prioritara 4 (2548 KB)

DECLARATII - Axa Prioritara 4 (53,5 KB)

AXA PRIORITARĂ 5: ASISTENŢĂ TEHNICĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI - AXA PRIORITARĂ 5: Asistenţă tehnică - Măsura 5.1, Acţiunea 1. „Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti” (543 KB)

Anexe la Masura 5.1 (219 KB)